Terms of Use

1. כללי

1.1. תנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") מהווים, עם הצטרפות אדם לשירותי החברה, כהגדרתם להלן, חוזה בינו לבין החברה.  
במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן: 

"שירותי תשלום אגרת חניה" תשלום אגרת חניה באמצעות טלפון סלולארי, בגין חניה מוסדרת בתשלום ברשויות המקומיות.

"החברה" פנגו פיי אנד גו בע"מ, מס' חברה 51-402001-5, מרח' הסיבים 49 פתח-תקווה, המפעילה את המותג Pango.

"המנוי" מי אשר הצטרף לשירותי החברה כהגדרתם להלן, לרבות יורשיו, המורשים מטעמו, באי-כוחו והנהג/ים מטעמו.    

"מערכת Pango" מערכת החברה המאפשרת רכישת שירותי החברה באמצעות הטלפון הסלולארי של המנוי ופלטפורמות החברה השונות כהגדרתן להלן.

"החשבון" חשבון המנוי המתנהל אצל החברה.  

"הרשויות" רשויות מקומיות המעמידות, בין במישרין ובין על ידי מי מטעמן, מקומות חניה בתשלום לציבור הרחב. 

"שירותי החברה הבסיסיים" שירותים אשר אינם דורשים רישום פרטני נוסף מטעם הלקוח מעבר לרישום הראשוני שלו כלקוח של החברה. 

"השירותים הנוספים" שירותים אשר תעניק החברה למנוי בנוסף לשירותי תשלום אגרת חניה ושירותי החברה הבסיסיים, אשר מחייבים ברישום פרטני על מנת לקבלם.

"שירותי החברה" שירותים לנהגים ורכבים, לרבות שירותי תשלום אגרת חניה, שירותי החברה הבסיסיים ווהשירותים הנוספים.

"ספק שירות"    צד שלישי איתו התקשרה החברה, בעקיפין או במישרין, על מנת שיעניק את שירותיו ללקוחותיה ו/או שיעניק לחברה שירותים באמצעותם יתאפשר לחברה להעניק את שירותי החברה למנוייה, כאשר רכישת השירות תבוצע באמצעות מערכת Pango והתשלום בגינה (על דרך חיוב אמצעי התשלום אשר הזין המנוי במערכת Pango, לרבות סליקת כרטיס האשראי של המנוי) ייעשה על-ידי החברה או ספק השירות.

"אתר האינטרנט" אתר האיטרנט המצוי בבעלותה של החברה הנושא את הכתובת www.pango.co.il .

"אפליקצית Pango"    אפליקציה הזמינה במכשירי ה-Smart Phone, אשר מאפשרת ללקוחות החברה שימוש במערכת Pango.

"מבצעים" או "הטבות" פרסומות לשירותים ו/או מוצרים הניתנים במבצע, על ידי החברה ו/או צד שלישי, למנויי החברה, ואשר מופיעים באפליקציית Pango ו/או בכל אמצעי אחר של החברה (לרבות אתר האינטרנט, דף הפייסבוק ועוד).

"פרטי הזיהוי האישי" קוד אישי לחניה, שם משתמש וסיסמא הניתנים למנוי במסגרת רישומו כמנוי.

"פלטפורמות החברה" המוקד הטלפוני של החברה, אתר האינטרנט, אפליקציית Pango, דף הפייסבוק של החברה וכל פלטפורמת תקשורת נוספת אשר תעניק מידע ו/או אפשרות לרישום לשירותי החברה והפעלתם באמצעותה, כפי שתוסיף החברה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

"יום עסקים" כל יום, חול למעט - יום שישי, ערבי חג, שבת וחג. 

"סיום יום עסקים" בשעה 18:30 בכל יום עסקים ובשעה 14:00 בימי שישי וערב יום המוחרג בהגדרה "יום עסקים" למעט ערב יום שבתון, ערב פורים, ערב תשעה באב והיום שקדם לערב יום כיפור.

2. אופן ההצטרפות  כמנוי החברה 

2.1. בהצטרפות המנוי כמנוי החברה מביע הוא את הסכמתו המפורשת בדבר רצונו להצטרף כלקוח החברה וכמנוי על שירותי החברה הבסיסיים והשירותים הנוספים אותם בחר או יבחר במועד כלשהו.

2.2. על המבקש להיות מנוי החברה לנקוט באחת משלוש הדרכים הבאות: 

2.2.1. לפנות אל החברה באמצעות אתר האינטרנט, לבצע את תהליך הרישום על פי הקבוע שם, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי שלו, וליתן את הסכמתו לתנאי השימוש. 

2.2.2. לפנות אל מוקד החברה באמצעות הטלפון ולבצע את תהליך הרישום על פי הוראות שימסרו לו (יובהר כי רישום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון מותנה ברישום של 15 רכבים ומעלה בחשבון המנוי). 

2.2.3. הורדת אפליקציית Pango וביצוע תהליך הרישום לפי הקבוע בה, לרבות מתן הרשאה לחברה לחיוב כרטיס האשראי או לחיוב חשבון הבנק באמצעות הוראת קבע, וליתן הסכמתו לתנאי השימוש.

2.3. עם רישום המנוי תישלח החברה הודעה בדואר אלקטרוני למנוי במסגרתו יובאו תנאי השימוש בתמצית. ככל שלא הודיע הלקוח על ביטול ההתקשרות, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאי השימוש.

2.4. נרשם אדם כמנוי לחברה, נרשם הוא כמנוי לשירותי תשלום אגרת חניה ולשירותי החברה הבסיסיים והוא רשאי לעשות שימוש בהם מבלי כל צורך להירשם אליהם באופן ספציפי. 

2.5. הצטרף המנוי לשירותי תשלום אגרת חניה ולשירותי החברה הבסיסיים אין הוא מחויב לעשות שימוש בשירותי החברה הבסיסיים. היה והודיע המנוי על רצונו בשירותים החברה הבסיסיים ו/או בחר המנוי לעשות שימוש בשירותים החברה הבסיסיים, ייחשב הוא כמי שמסכים לקבלת שירותי החברה הבסיסיים ותנאיהם, כפי שמופיעים בתנאי השימוש ו/או באתר האינטרנט.

2.6. היה זכאי המנוי להנחות כלשהן מכוח "תו תושב", אלה יעודכנו לכל הפחות בתוך יום עסקים אחד ממועד קליטת ההנחה במערכת Pango. יובהר, כי באחריות המנוי לוודא כי פרטיו עודכנו במערכת  Pango טרם השימוש בהנחה.

3. הסכמות המנוי בעת ההתקשרות 

הצטרף אדם (לרבות חברה או התאחדות או חבר בני אדם) כמנוי החברה יחשב הוא כמי אשר:

3.1. קרא בעיון את תנאי השימוש ומסכים להם ולא תהיה לו כל טענה כנגדם.
 
3.2. הביע הסכמתו לכך שהחברה תקבל מידע באמצעות שימוש ב-AdWords' free conversion tracking feature, של גוגל, על האופן בו שמע המנוי על פעילות החברה והחליט להצטרף אליה, וזאת ככל ורישומו נעשה באמצעות אתר האינטרנט של החברה. 

3.3. הביע הסכמתו לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים שונים בכל אמצעי ההתקשרות אשר רשומים בחשבונו. המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים, במסגרת אתר האינטרנט.

3.4. הביע הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "דיוור ישיר") ולשימוש בפרטיו לשם כך.

המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, במסגרת הדיוור הישיר ככל שיבוצע באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה.

3.5. הביע הסכמתו, כי כל הטבה שתינתן בקשר עם שירותי החברה לא תהווה עסקה לתקופה קצובה כהגדרתה בסעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 , אלא אם כן נאמר אחרת באופן ספציפי בתנאי ההטבה, ובתום תקופת ההטבה תמשיך ההתקשרות בין המנוי לחברה ביחס לאותו השירות, בהתאם לתנאים בהם ניתנו שירותים אלו בטרם מתן ההטבה, לרבות תנאי התשלום, ללא כל צורך בהודעה על כך מצד החברה למנוי וללא צורך בבקשת הסכמתו המחודשת.

3.6. נתן הסכמתו לכך שהחשבונית החודשית תעמוד לרשותו בחשבון המנוי שלו באתר האינטרנט של החברה וכי אחת לחצי שנה יישלח אליו פירוט תשלומים באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שמעודכן בפרטי חשבונו, ככל ונתן לחברה את כתובת הדואר האלקטרוני שלו וככל שלא נשלח אליו פירוט תשלומים קודם לכן.

המנוי יהיה רשאי לבקש, במסגרת אתר האינטרנט או מוקד שירות הלקוחות של החברה, כי פירוט התשלומים החצי שנתי יישלח אליו לכתובת מגוריו בדואר רגיל וזאת בתנאי שבפרטי חשבונו עודכנה כתובת מגוריו ובמועד הבקשה ישלח אליו פירוט החיובים הרלוונטי.

3.7. נתן הסכמתו להעברת הפרטים הנדרשים מחשבונו כגון פרטי אשראי, מספר רכב וכיוצא באלו, כל שירות בהתאם לדרישותיו הוא, לספק שירות, אשר העברת הפרטים אליו נדרשת לצורך אספקת השירות למנוי ו/או חיוב המנוי בגין רכישת השירות.

3.8. נתן הסכמתו לכך שהחברה תקבל פרטים הנוגעים לרכבו, לרבות מיקומו של הרכב, מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה, לרבות חניונים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה ומאפשרים ללקוחותיה לשלם עבור החניה בהם באמצעות מערכת Pango.

למען הסר ספק, סעיף זה יחשב כסעיף לטובת צד שלישי, לרבות לטובת בעלי החניונים ומפעיליהם העובדים בשיתוף פעולה עם החברה.  

3.9. נתן הסכמתו לכך שבמידה ולא עלה בידי החברה לגבות את התשלום המגיע לה מאת המנוי, בגין השירותים שנתבקשו על ידו, באמצעות כרטיס האשראי שלו, תהא החברה רשאית לפעול לפירעון החוב באופנים כדלקמן, לפי שיקול דעתה:

3.9.1. לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על-ידי המנוי).

3.9.2. לדרוש פירעון החוב מאת המנוי וזה יפרע את חובו לחברה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב. 

3.9.3. לפעול בכל דרך אחרת לגביית חוב המנוי. 

המנוי יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו כלפי החברה. 

3.10. נתן הסכמתו לכך שייאספו נתונים אנונימיים ביחס למיקום הטלפון הנייד שלו, ללא זיקה לשימוש בשירות מסוים של פנגו. החברה ו/או צד שלישי יהיו רשאים לאסוף ו/או לאגור את הנתונים, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים שונים על-ידי פנגו וללקוחותיה השונים. המנוי רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיו, זאת באמצעות ממשק האפליקציה. 

בכל מקרה בו יבחר הלקוח לצרוך שירותים המבוססים על נתונים שונים אודותיו ובכלל זה שירותי מיקום מאשר הלקוח כי החברה תהא רשאית לאסוף אודותיו נתונים שאינם אנונימיים ולעשות בהם שימוש בין בעצמה ובין באמצעות צד שלישי.

3.11. הפעלת שירותי החברה באמצעות פלטפורמות החברה תעשה בהתאם לנוהל אשר יקבע על ידי החברה, מעת לעת ובהתאם להוראות סעיף ‎9 שלהלן. 

4. אחריות המנוי

4.1. המבקש להצטרף  כמנוי החברה, מתחייב לספק לחברה מידע אמין ותקף. בכלל זאת, מתחייב המבקש להצטרף כמנוי ו/או המנוי, כי הוא בעליהם של כל מספרי הרכב אותם הוא מזין במנויו ו/או כי הוא בעל הרשאה לעשות שימוש ברכב ולהחזיק בו ולהוסיפו למנויו. כן, מתחייב המנוי, כי לא יוסיף מספר רכב אשר אין הוא רשאי לעשות בו שימוש למנויו.

התברר למנוי כי נמסר על ידו לחברה מידע שגוי ו/או שאינו בר תוקף, על המנוי להודיע על כך לחברה, לאלתר, ולתקן מידע זה. 

4.2. המבקש להצטרף כמנוי החברה מתחייב להזין את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית שלו ואת מספר הטלפון הסלולארי המשמש אותו ואשר ישמש אותו לשם שימוש בשירותי החברה.

4.3. המנוי מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו כי השימוש בשירותי החברה מותנה בתקינות הרשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.  

4.4. המנוי נוטל על עצמו את מלוא האחריות לתקינות ו/או זמינות מלוא השירותים והרכיבים הדרושים לצורך קבלת שירותי החברה ואשר ניתנים לו על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד.

4.5. האחריות המלאה והבלעדית לכל ההשלכות אשר ינבעו מכישלון ברשת הסלולארית אליה משתייך מכשיר הטלפון הסלולארי של המנוי, תחול על המנוי בלבד, לרבות תשלום דוחות חניה וכיו"ב.

4.6. נרשם המנוי לשירותים הנוספים ו/או עשה שימוש בשירות משירותי החברה ייראה המנוי כמי שאישר את התעריפים והתשלומים הנגבים ממנו בגין כל שירות המסופק במסגרת שירותי החברה בין אם הם נגבים מטעם החברה ו/או על-ידי ספק השירות ו/או תשלומים הנגבים במסגרת שירותי תשלום אגרת חניה ו/או מבצעים ו/או הטבות ו/או כל תשלום אחר הנעשה מכל מקור הקשור לחברה. 

מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לעדכן ולשנות את תעריפי המבצעים ו/או ההטבות ו/או שירותי החברה, בין בהתאם לדרישות הרשויות המקומיות ו/או ספקי השירות ו/או צד שלישי כלשהו ובין בהתאם לשיקול דעתה.

החברה תיידע את המנוי אך ורק בגין שירותים שתעריפיהם עלו ביחס לעלויות המפורטות באתר האינטרנט של החברה, ככל שאלו מפורטות, אך באחריות המנוי בלבד לוודא את עלות שירותי החברה בטרם אישורם ו/או הצטרפות אל מי מהם. 

4.7. המנוי מתחייב כדלהלן:

4.7.1. לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך קבלת הודעות, מידע ועדכונים כמפורט בתנאי השימוש.

4.7.2. לא לגלות את פרטי הזיהוי האישי לצד שלישי כלשהו.

4.7.3. לשמור את פרטי הזיהוי האישי במקום נסתר ומוגן. 

4.7.4. ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל שימוש לא מורשה אשר נעשה בחשבון. 

4.7.5. ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל חשיפה של פרטי הזיהוי האישי של המנוי לאחרים. 

4.8. המנוי מתחייב ליידע את החברה, מיד עם היוודע הדבר, על כל אירוע אשר יש בו אפשרות השלכה על חשבון המנוי והשימוש בו, לרבות באירועים הבאים:

4.8.1. אבד מכשיר הטלפון הסלולארי שלו.

4.8.2. נעשה שימוש לא מורשה בחשבון.

4.8.3. אבד כרטיס האשראי שלו. 

4.8.4. פרטי הזיהוי האישי, כולם או חלקם, נמצאים בידיעת צד שלישי כלשהו.

את ההודעה ישלח המנוי בהודעת דוא"ל לכתובת support@pango.co.il או בטלפון מס' 4500*. ניתנה הודעה כאמור, תהיה החברה רשאית לסגור את החשבון עד להסדרת העניין. 

4.9. המנוי יהא אחראי בגין כל שימוש אשר ייעשה בחשבונו, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידו.  

4.10. המנוי יוודא, בכל עת, כי הפרטים אודותיו בחשבון מדויקים ועדכניים. מצא המנוי כי הפרטים אודותיו אינם מדויקים יודיע על כך לחברה לאלתר ויוודא כי פרטים אלה תוקנו.  

מבלי לגרוע מן האמור, המנוי יודיע לחברה מיד עם היוודע לו כי כרטיס האשראי אינו בתוקף ו/או אינו בר חיוב ו/או אינו בר פירעון ו/או כי הונפק לו כרטיס אשראי חליפי/אחר.

4.11. למען הסר ספק, על מנוי אשר יצרף לחשבונו מספר טלפון נוסף אשר יוכל לעשות שימוש במנוי ו/או בחשבונו מוטלת האחריות לעדכן את בעל מספר הטלפון המצטרף לחשבון, אודות האמור בתנאי שימוש אלה ואודות תנאי שירותי החברה אליהם מנוי המנוי בחשבונו, לרבות תעריפיהם ותנאיי השימוש הרלוונטיים לגביהם. 

5. אחריות החברה 

5.1. ככל ששירות כלשהו משירותי החברה ו/או מבצעים ו/או הטבות המוענקים ללקוחות החברה ניתנים על-ידי ספק שירות חיצוני לחברה, לא תישא החברה באחריות בגין רמת השירות, טיב השירות, תקינות השירות וכל עניין אחר בקשר עם השירות עצמו, אשר אינו קשור לתשלום עבור השירות בלבד ועל המנוי לפנות ישירות לספק השירות בכל טענה לעניין השירות המסופק.  

5.2. קבלת שירותי החברה אשר מסופקים למנויי החברה, אך תלויים בכך שהמנוי ו/או מכשיר המנוי ו/או גוף שלישי כלשהו יאפשר את קיום השירות, כגון (אך לא רק): תקינות הרשת הסלולארית וזמינותה, תקינות רכיבי היישומים הדרושים, זמינות שירותי תוכן, קיום שירות GPS והפעלתו, הרשאה לקבלת מסרונים ועוד, מותנה בכך שמכשיר המנוי ו/או המנוי ו/או גוף שלישי כלשהו, יאפשר את קבלת השירות, כפי שמצוין בתנאי שימוש אלה ותנאי השירות הספציפיים לאותו שירות (ככל שקיימים). 

לא קיבל המנוי את השירות המבוקש על ידו מחמת האמור לעיל לא תעמוד למנוי כל טענה כלפי החברה בעניין אי אספקת השירות ובגין כל נזק אשר ייגרם למנוי מאי אספקת שירות זה.  

5.3. החברה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למנוי, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של החברה תהיה מוגבלת עד לגובה סכום הדו"ח/ות  או הסכומים אשר שילם המנוי בשל כך (מותנה בהצגת אישור תשלום דו"ח/ות אלו על ידי המנוי) ו/או עד לגובה הסכום בו חויב חשבון המנוי בשל כך. 

5.4. החברה לא תישא בכל אחריות בגין אי אספקת שירותי החברה ו/או נזקים אשר נגרמו בגין אי אספקת שירותים כלשהם, אשר המנוי נרשם אליהם ואשר ניתנים על ידי החברה, ללא תשלום עבורם. 

6. תנאים לעניין שירות החברה

6.1. תנאים לעניין שירותי תשלום אגרת חניה:

6.1.1. שירותי תשלום אגרת חניה מעניקים למנוי אמצעי לתשלום דמי חניה בגין שימוש במקומות חניה ציבוריים מוסדרים. 

6.1.2. אין בשירותי תשלום אגרת החניה כדי להקנות למנוי זכות לעשיית שימוש בשטחי חניה כלשהם, למעט חניה בהם לפרק הזמן המותר על פי חוק העזר הרלוונטי לאזור החניה ועל פי התמרור (ככל שרלוונטי)

6.1.3. דמי החניה בהם יחויב המנוי על ידי החברה יהיו בהתאם לתעריפים אשר ייקבעו על ידי הרשויות, מעת לעת, כל רשות לפי תעריפיה (להלן: "דמי החניה").  

למען הסר ספק, בהעדר דיווח של הלקוח על הפסקת החניה במקום החניה המוסדר, יחויב הוא בתשלום עבור זמן החניה המקסימאלי המותר באותו אזור חניה, תוך התחשבות בשעת סיום החנייה המוסדרת לאותו היום. 

6.1.4. מנוי אשר חנה את רכבו ברשות מקומית אחת, אולם הפעיל בשוגג חניה ברשות מקומית סמוכה הגובלת עם הרשות המקומית בגינה הופעלה החניה, נותן הסכמתו לכך כי ככל ותבוצע בדיקת פקח ובכפוף להסכמת הרשויות (ובמקרים רלוונטיים מדיניות הארגון בו מוגדר המנוי), יבוצע תיקון אוטומטי לחניה ("תיקון חניה אוטומטי"). במסגרת תיקון החניה האוטומטי תסתיים החניה השגויה שהופעלה, בגינה יחויב המנוי בדמי חניה מלאים בהתאם להסדרי החניה הנהוגים ברשות שנבחרה על ידו, ותופעל מחדש חניה ברשות המקומית בה חנה המנוי בפועל. חיוב המנוי בגין חניה זו, יעשה בהתאם להגדרות החניה אצל המנוי ובהתאם להסדרי החניה הנהוגים ברשות המקומית בה חנה בפועל. למען הסר ספק יובהר, החברה אינה מתחייבת לספק את שירות תיקון החניה האוטומטי, והאחריות לחניה ברשות המקומית הנכונה חלה על המנוי בלבד.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מתיקון החניה האוטומטי מצוי באחריותן המלאה והבלעדית של הרשויות. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלבנטית. 

6.1.5 באחריות המנוי לבדוק את שעות החניה הנהוגות במקום החניה המבוקש ואת זכותו לחנות במקום זה. ידוע למנוי כי הרשות המקומית היא המנהיגה את הסדרי החניה המקומיים, לרבות שעות החניה ומקומות החניה המותרים ועליו לפעול בהתאם לשילוט הרשות המקומית והוראותיה האחרות. למנוי לא תעמוד כל טענה כנגד החברה בדבר שימוש בשירות החניה שלא בהתאם להוראות הרשות המקומית.

בכל מקרה בו יושת על המנוי דו"ח בגין חניה שלא כדין, אשר אין מקורו במעשה או מחדל של החברה, יהא זה באחריות המנוי לפעול ו/או לערער על מתן הדו"ח בפני הרשות המקומית הרלוונטית.

6.1.6. האחריות להסדרת מקומות חניה ציבוריים ולקביעת גובה דמי החניה בגין השימוש במקומות חניה אלה, מצויה באחריותן הבלעדית של הרשויות. על המנוי להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה לרשות המקומית הרלבנטית. 

6.1.7. הואיל והחברה מעניקה שירותים לרשויות המקומיות בקשר עם שירות תשלום אגרת החניה, המנוי נותן לחברה הסכמתו להעברת כל הפרטים הנחוצים לרשויות המקומיות לשם הטיפול השוטף בנושאי הסדרי החניה המקומיים בתחומן, לרבות טיפול בתביעות והליכים משפטיים שונים, בקשר עם תשלום אגרת חניה, אשר הן מעורבות בהם.

6.1.8. למען הסר ספק, לחברה אין כל סמכות לזכות את המנוי בגין אגרה חניה אשר נגבתה ממנו באמצעות שירותיה והאגרה הינה בבעלותן הבלעדית של הרשויות המקומיות ורק להן הסמכות להורות על זיכוי המנוי. 

ככל שביקש מנוי לזכותו בגין אגרת חניה ששילם, עליו לפעול אל מול הרשויות המקומיות בלבד לשם זיכויו וזאת אף במקרים בהם שולמה האגרה וניתן דו"ח בגין אותה החניה, ככל שמקרה כזה יתרחש.

6.1.9. למען הסר ספק החברה תהא רשאית לגבות עמלות בגין הפעלת שירותי תשלום אגרת החניה באמצעות פלטפורמה כלשהי מפלטפורמות החברה, וככל שתבקש לעשות זאת תפרסם החברה את גובה העמלה בפלטפורמה הרלוונטית, על פי שיקול דעתה. 

עמלה כאמור תהיה בכפוף להחלטת החברה ותעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא מצטרפת לדמי החניה.

6.1.11. הפעלת, הארכת או הפסקת החניה תתבצענה לאחר קליטת הוראת המנוי בשרתי החברה ובהתאם לכך יבוצע חיוב המנוי.
המנוי נתן הסכמתו, כי בכל הפעלה של שירותי תשלום אגרת החניה, החברה תקבל את נתוני מיקום המנוי ותעדכן את מיקום החניה באמצעות הקואורדינאטות שנשלחו באמצעות הטלפון הסלולארי כאשר החברה תהא רשאית לשמור נתונים אלה ולעשות בהם שימוש לצרכיה ו/או לצורך מתן שירותים ללקוחות החברה.

6.2. תנאים לעניין שירותי החברה הבסיסיים והשירותים הנוספים:

6.2.1. תעריפי שירותי החברה הבסיסיים ותעריפי השירותים הנוספים ייקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או כל ספק עימו תתקשר החברה בקשר לשירותים האמורים והיא תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, לפי שיקול דעתה.

6.2.2. החברה תיידע את המנוי בגין שירותים שתעריפיהם עלו ביחס לעלויות המפורטות באתר האינטרנט של החברה, אך באחריות המנוי בלבד לוודא את עלות שירותי החברה בטרם אישורם ו/או הצטרפות אל מי מהם ו/או בטרם השימוש בהם.

6.2.3. החברה תהא רשאית לגבות עמלות בגין הפעלת שירותי החברה הבסיסיים והשירותים הנוספים באמצעות פלטפורמה כלשהי מפלטפורמות החברה, וככל שתבקש לעשות זאת תפרסם החברה את גובה העמלה באחת או יותר מפלטפורמות החברה. 

עמלה כאמור תהיה בכפוף להחלטת החברה ותעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תצטרף לתעריפי שירותי החברה הבסיסיים או לשירותים הנוספים, בהתאם לקביעת החברה.

שירותים נוספים אשר הינם מבוססי מיקום, מבצעים דגימה של מיקום הרכב, בהתאם לקואורדינאטות הנשלחות אליהם מהטלפון הסלולארי (ככל שמדובר ב-Smart Phone) אחת לתקופת זמן מוגדרת, אשר יכולה להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת החברה ולשיקול דעתה הבלעדי וזאת בין היתר משיקולי צמצום צריכת סוללת הטלפון הנייד ושיקולי גריעה בביצועי מערכת הטלפון הנייד של המנוי. 

המנוי מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם המועד בו ניתנה לו ההודעה המבוססת כאמור על מיקום הרכב, כאמור לעיל.

6.2.4. בהתייחס לשירות המתריע על קיומה של "חניה פעילה" בעת תזוזת הרכב יובהר כי לנוכח האמור, ההודעה אשר אמורה להישלח למנוי מכוח תנאי שירות כאמור, תשלח מיד לאחר שתתבצע הדגימה הראשונה של מיקום הרכב לאחר שיעבור הרכב מרחק מסוים ממקום חנייתו, בהתאם להגדרת החברה. מרחק זה נתון לשינויים, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

המנוי מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם המועד בו ניתן לו השירות המבוסס על מיקום הרכב, כאמור לעיל.

6.2.5. כן יובהר בזאת, כי האחריות על הפסקת החניה מוטלת על המנוי ואינה תלויה במועד קבלת ההודעה על קיומה של "חניה פעילה" בעת תזוזת הרכב. בהתאם, המנוי יחויב בתשלום בגין חניה פעילה עד למועד הפסקת החניה, כאמור בסעיף ‎6.1.3 ו- ‎6.1.8 לעיל, ללא תלות במועד מתן ההודעה על קיומה של חניה פעילה, כאמור, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

6.2.6. כמו כן, על המנוי לוודא שהמכשיר מחובר לשירותי המיקום (GPS) וכי הם מופעלים, שהוא העניק אישור לאפליקציה לזהות את מיקומו ולוודא שה-GPS זיהה את מיקום הפעלת החניה.

6.2.7.    מובהר בזאת, כי חלק משירותי החברה מבוססים על משלוח מסרונים (SMS) למנוי, וכדי ליהנות מהם על המנוי לוודא כי מכשירו ו/או חשבון הטלפון הנייד שברשותו מסוגל לקבל מסרונים כאמור. למען הסר ספק, המנוי לא ישמע בטענה כי לא נהנה מהשירותים כאמור במידה שמכשירו הנייד ו/או תוכנית הסלולר לה הוא מנוי, אינם מאפשרים קבלת מסרונים (לרבות טלפונים ו/או תוכניות "כשרות").  במקרים בהם קיימת בעיה אצל ספק השירותים הסלולאריים כגון בעיות ברשת הסלולארית, בעיית זיהוי מיקום, קליטת לוויינים, תקלות במכשיר וכד' קיימת אפשרות כי לא תשלח התרעה בגין תזוזת הרכב מחנייתו. 

6.2.8 במקרה בו מנוי לא ביצע את הפעולות המנויות בסעיף ‎6.2.6 לעיל או בהתקיים מקרה כאמור בסעיף ‎6.2.7 לעיל, לא תעמוד למנוי כל טענה כנגד החברה,
במידה ולא נשלחה התרעה בגין תזוזת הרכב מחנייתו.

6.3. תנאים לעניין כלל שירותי החברה:

6.3.1. החברה תציין את תנאי שירותי החברה ותעריפיהם באתר האינטרנט ובהתאם לשיקול דעתה בפלטפורמות החברה הנוספות.

6.3.2. התנאים המפורטים בפלטפורמות החברה בגין שירותי החברה השונים מצטרפים לתנאי השימוש ויקראו כחלק בלתי נפרד מהם. 

6.3.3. תשלום בגין שירותי החברה ייעשה על ידי המנוי לחברה באמצעות כרטיס האשראי של המנוי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יאושר על ידי החברה. החברה רשאית לוודא את תקינות אמצעי התשלום של המנוי מפעם לפעם, על כך המשתמע מכך. עם הצטרפותו של המנוי, נותן הוא את הסכמתו ואישורו לכך. אין באמור כדי לגרוע מחובת המנוי כאמור בסעיף 4.10 לעיל.

6.3.4. תעריפי שירותי החברה, בין אלו אשר נקבעים על ידי החברה ובין אלו אשר נקבעים על ידי צד שלישי כלשהו, כאמור לעיל, יפורסמו על ידי החברה בפלטפורמות החברה, לפי שיקול דעת החברה, ועשויים להשתנות מעת לעת.

6.3.5. החברה תהא רשאית להפריד בין החיובים השונים המבוצעים בקשר עם שירותיה השונים.

7. חשבון המנוי והשימוש בו

7.1. הצטרף אדם כמנוי לחברה , תפתח החברה למנוי חשבון.

7.2. החשבון יכלול מידע אודות פעילות המנוי במסגרת שירותי החברה אשר ניתנים לו, לרבות מידע אודות זמני השימוש במקומות חניה, בשירותים הבסיסיים או בשירותים הנוספים, פרטי החיובים בהן חויב על ידי החברה, התשלומים בהם נשא באמצעות כרטיס האשראי שלו וכיו"ב. 

7.3. המנוי יוכל להיכנס לחשבון לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא.  

7.4. פרטי הזיהוי האישי נמסרים למנוי לשימושו האישי בלבד. אין המנוי רשאי לאפשר לאחר שימוש בפרטי הזיהוי האישי ו/או בחשבון.

7.5. מובהר ומודגש: פרטיו של המשתמש (שאינו בעל המנוי) ונתונים אודות מיקום וזמני החניה שלו מצטברים בבסיסי הנתונים ובמאגר המידע של החברה ו/או ספק השירות והינם חשופים לידיעתו של בעל המנוי (המשלם עבור השירות). משתמש עסקי (שאינו בעל המנוי) המבקש לעשות שימוש בשירותי תשלום אגרת חניה, מבלי שהפרטים דלעיל יהיו חשופים לידיעת בעל המנוי, יכול לעשות כן על ידי הפעלת חניה באמצעות אחת מפלטפורמות החברה, בכפוף לפתיחת מנוי פרטי על שמו ולהזנת פרטי כרטיס האשראי שלו ולתשלום עצמי בגין חנייתו והגדרת החניה כחניה "פרטית" והכל בהתאם למדיניות הארגון שהינו בעל חשבון המשתמש העסקי. 

7.6. החשבון יהא זמין בכל עת לרשות המנוי באמצעות האינטרנט, למעט במקרים של תקלות ברשת האינטרנט או כוח עליון. 

7.7. המנוי יוכל להיכנס לחשבון ולהדפיס דף חשבון המתייחס לתקופה של עד שלוש שנים. כן יוכל המנוי להדפיס חשבונית מס כחוק. המנוי יוכל לקבל לבקשתו חשבונית מס בדואר. ככל שיבקש כן, יושתו הוצאות משלוח החשבונית, בתעריף סביר שתיקבע  החברה, על המנוי.

7.8. היה והמנוי מבקש להוסיף לחשבונו רכב הרשום תחת מנוי אחר, יותנה הדבר בהבהרת המנוי כי הרכב הינו בבעלותו. במקרה זה תהא לחברה הזכות לגרוע מחשבון מנוי רכב שהובהר כאמור כי הוא בבעלות אחר. לחברה תעמוד הזכות ליידע את המנוי (ממנו נגרע הרכב) על דבר גריעת הרכב, בדואר אלקטרוני או במסרון או בכל דרך אחרת שתמצא החברה לנכון. כן תעמוד לחברה הזכות לסרב לבקשה להוספת רכב לחשבון המנוי, לפי שיקול דעתה.

הוסיף לקוח אשר מנוי לשירותים נוספים  רכב נוסף לחשבונו, יראה הוא כמי שרשם אף את הרכב הנוסף לכלל השירותים אשר להם היה רשום המנוי טרם מועד הוספת הרכב, ככל שלא נקבע אחרת מפורשות בתנאי השירות הנוסף. על המנוי מוטלת האחריות לבחון את טיב השירותים הנוספים ולהורות על ביטולם עבור רכב ספציפי, ככל שהדבר ניתן או עבור כל הרכבים בחשבונו. המנוי אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו בחשבון לאחר.

בהוספת רכב, ככל שהמנוי ו/או הרכב זכאים להנחות כלשהן מכוח "תו תושב", הרי שאלה יתעדכנו בהתאם לאמור בסעיף ‎2.6 לעיל. 

8. בירורים אודות חיובים

8.1. ביקש המנוי לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל החברה וימסור בפניה את המידע הבא:

8.1.1. במידה והמנוי הינו מנוי פרטי: שם המנוי, מס' תעודות זהות וארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי המוזן בחשבון המנוי.

במידה והמנוי הינו מנוי עסקי: שם המנוי, מס' החברה (ח.פ.) ומס' חשבון הבנק המוזן בחשבון המנוי.  

8.1.2. תיאור החיוב לגביו מבקש הוא לקבל פרטים, תוך פירוט הפרטים הנחוצים לו.  

8.2. חלק המנוי על חיוב כלשהו בו חויב בחשבון, יפנה המנוי, בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר שהחיוב הנידון הפך לזמין עבורו בחשבון, אל החברה וימסור בפניה את המידע הבא:

8.2.1. המידע המפורט בסעיף ‎8.1.1 לעיל. 

8.2.2. תיאור החיוב עליו חולק המנוי, תוך מתן הסבר ברור ומפורט ככל הניתן מדוע חיוב זה שגוי.  

8.3. נעשתה פניית המנוי בעל פה אל החברה, רשאית החברה לדרוש מאת המנוי לשלוח אליה את פנייתו, בכתב, בתוך 7 ימי עסקים. 

8.4. החברה תמסור למנוי את המידע המבוקש על ידו ו/או תודיע למנוי את תוצאות בדיקת פנייתו בתוך 14 ימי עסקים. ככל שיידרש על-ידי החברה, תהא היא רשאית להאריך את מועד בדיקת פניית המנוי ב- 30 ימי עסקים נוספים. 

8.5. מצאה החברה כי פניית המנוי מוצדקת, תזכה את כרטיס האשראי שלו בתוך 14 ימי עסקים באותו סכום אשר נגבה ביתר. 

8.6. סברה החברה כי פניית המנוי אינה מוצדקת, תשלח למנוי הסבר בעניין זה בכתב או באמצעות נציג שירות מטעם החברה. 

9. שימוש המנוי בפלטפורמות החברה 

9.1. כל השימושים בפלטפורמות החברה יעשו על ידי המנוי בהתאם לכל דין. 

9.2. המנוי נדרש שלא לעשות שימוש בטלפון הסלולארי בעת נהיגה. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש אשר יעשה על ידי המנוי בטלפון הסלולארי שלו שלא בהתאם לחוק. 

9.3. השימוש בשירותי החברה, באמצעות פלטפורמות החברה, הינם לשימושו הפרטי של המנוי והמנוי מתחייב, כי לא יעשה בהם שימוש עבור או באמצעות צד שלישי כלשהו.

9.4. כל השימושים שנעשים בפלטפורמות החברה יעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות השימוש הקבועות ביחס לאותו אמצעי בו עושה שימוש המנוי, כאשר הן מצטרפות לתנאי שימוש אלה ואין בהן כדי לפגוע בתנאי שימוש אלה ו/או לבוא תחתיהם.

9.5. החברה מעניקה למנוי היתר לשימוש אישי בפלטפורמות החברה לצורך הפעלת שירותי החברה אליהם הוא מנוי, עדכון ורישום לשירותים הנוספים. 

מובהר כי היתר שימוש זה הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי פלטפורמות החברה השונות; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מפלטפורמות החברה או תוכנן; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים. 

9.6. עוד מובהר כי נאסר על המנוי לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור בשנית ולנצל בכל דרך אחרת כל חומר ומידע הקשורים עם החברה ו/או Pango.  

9.7. המנוי אינו רשאי להשתמש בכל קניין רוחני או סימן מסחרי או קניין גרפי אחר של החברה.   

9.8. "Pango" וסימנים מסחריים אחרים המופיעים בפלטפורמות החברה כסימנים מסחריים של החברה הם סימנים מסחריים רשומים של החברה ו/או חברות הבת שלה. גרפיקה, סמלים, כותרות עמודים, צלמיות לחצנים, קובצי סקריפט ושמות שירותים הם סמלים מסחריים או תדמית מסחרית של החברה ו/או חברות הבת שלה. 

9.9. אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של החברה בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של החברה, לרבות באופן אשר יכול ויגרום לבלבול בקרב הלקוחות והצרכנים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אמון בחברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של החברה או של חברות הבת שלה אשר מופיעים באתר האינטרנט הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי החברה או חברות הבת שלה ונאסר על המנוי לעשות בהם שימוש.

10. סיום ההתקשרות

10.1. המנוי רשאי להפסיק את התקשרותו עם החברה בכל עת, במתן הודעה בכתב על כך לחברה. ניתנה הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 5 ימי עסקים. 

10.2. מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות המנוי לתשלום דמי חניה בגין שימוש בחניה או בגין כל שירות משירותי החברה או בגין התחייבויות אחרות של המנוי אשר נוצרו קודם לסיום ההתקשרות. 

10.3. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המנוי או לחסום את המנוי מלבצע פעולות, כדלקמן:

10.3.1. לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים מראש באחד מן המקרים הבאים: 

10.3.1.1. קיימת בעיה בחיוב המנוי בכרטיס האשראי .

10.3.1.2. המנוי מכחיש עסקה כלשהי הרשומה בחשבונו.

10.3.2. לאלתר וללא כל צורך בהודעה מוקדמת, באחד מן המקרים הבאים:

10.3.2.1. המנוי לא עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש, לרבות התחייבותו לתשלום דמי החניה ותשלום בגין יתר שירותי החברה, במלואם ובמועדם.  

10.3.2.2. המנוי עשה שימוש לרעה בשירותי החברה.

10.3.2.3. המנוי מסר לחברה מידע שאינו נכון.

11. שמירת סודיות ופרטיות

11.1. החברה תשתמש במידע שנמסר על-ידי המנוי כדי ליידע את המנוי במוצרים ושירותים העשויים לעניין אותו, לרבות באמצעות  דיוור ישיר. 

המנוי יהיה רשאי להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, בכל עת, בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור הישיר ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה.

11.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המנוי, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למנוי ו/או לצורך חיוב המנוי בגינו.

11.3. החברה לא תפגע בפרטיותו של המנוי ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.

מובהר ומודגש: פרטי המנוי וכלל הנתונים שנמסרו או נתקבלו אצל החברה, לרבות פרטים אישיים, אמצעי תשלום, היסטוריית שימושים ונתונים אודות מיקומו, מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה. 

פרטיו של המשתמש (שאינו בעל המנוי) ונתונים אודות מיקומו וזמני החניה שלו מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה ו/או ספק השירות והינם חשופים לידיעתו של בעל המנוי (המשלם עבור השירות). 

11.5. החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המנוי בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. 

11.6. התקשרות בין דפדפן המנוי לבין שרת החברה מוצפנת ומאובטחת. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. החברה משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי החברה הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי החברה והאינטרנט. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. 

12. שינוי תנאי השימוש 

12.1. החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המנוי, עם הטמעתם באתר האינטרנט. 

12.2. ככל שיבוצע שינוי בתעריפי שירותי החברה, יפורסם הדבר באתר האינטרנט וכן תישלח הודעה אלקטרונית על כך ו/או הודעה באמצעי הרלוונטי במסגרתו מופעל השירות אשר בו יתעדכנו התעריפים. באחריות המנוי להקפיד על תקינות מלוא נתוניו האישיים והיה ולא עשה כן, לא תישמע מהמנוי כל טענה בדבר אי שליחת הודעה בדבר שינוי התעריפים.

12.3. ניתנה הודעה כאמור, יהא המנוי רשאי להודיע לחברה על הפסקת ההתקשרות עימה ו/או ביטול השירות הרלוונטי בהתאם לקבוע בתנאי השימוש לעיל.  

12.4. לא נתן המנוי הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק את התקשרותו עימה, ייחשב הוא כמי אשר מסכים לשינוי בתנאי השימוש. לא נתן המנוי הודעה לחברה בדבר רצונו להפסיק שירות רלוונטי כלשהו, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאיו ותעריפיו.

13. שונות

13.1. התנאים המפורטים בפלטפורמות החברה ביחס לכל שירות משירותי המשיבה, שלא במסגרת מסמך זה, מצטרפים ומתווספים לתנאי השימוש המופיעים במסמך זה ולא גורעים מהם.

ככל שתהיה סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים המופיעים בפלטפורמות החברה, יגברו התנאים המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם כן נאמר אחרת.

13.2. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המנוי לצד שלישי. 

13.3. אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן. 

13.4. תנאי השימוש יוצגו כל העת על ידי החברה באתר האינטרנט שלה.

13.5. החברה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המנוי בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באתר האינטרנט ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני של המנוי. 

13.6. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה. 

שאלות בנוגע לשירותי החברה יש להפנות לחברה באמצעות מרכז שירות הלקוחות בטלפון 4500* ו/או באמצעות צור קשר